Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Володимир Кравченко, Петро Добров, Петро Панченко, Василь Футулуйчук, Юрій Красноносов
Україна. 1920-1939 роки.
Документи свідчать

ББК 63.3(4УКР)62
Кравченко В.І., Добров П.В.,Панченко П.П., Футулуйчук В.М.,Красноносов Ю.М.
У 45 Україна. 1920-1939 роки. Документи свідчать. Навчальний посібник. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. - 260 с.

У навчальному посібнику на основі широкого кола джерел розглядаються історичні події 20-30 років ХХ ст. Висвітлюються проблеми кордонів і територіально-адміністративних змін українських земель у міжвоєнний час, особливості соціально-економічних перетворень в умовах нової економічної політики, формування командно-адміністративної економіки, насильницької колективізації та голодомору 1932-1933 рр.
У посібнику знайшли втілення також питання утвердження в Україні сталінського тоталітарного режиму з політичними репресіями, проблеми національно-культурного будівництва, особливості політичного та соціально-економічного становища західноукраїнських земель у складі іноземних держав; проголошення Карпатської України, включення західноукраїнських земель до складу УРСР та їх «радянізація».
Пропоноване видання розраховане на істориків, викладачів, студентів, усіх тих, хто цікавиться історією України.
Відповідальний за випуск:
Бєловолов Юрій Григорович - докт. іст. наук., проф.
Рецензенти:
Тронько Петро Тимофійович - докт. іст. наук, академік НАНУ
Даниленко Віктор Михайлович - докт. іст. наук, член-кор. НАНУ
Морозов Анатолій Григорович - докт. іст. наук, проф.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 1/11-4823 від 24.12.2001р.;
Рекомендовано Донецьким відділенням Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка пр №5 від 03.03.04

© Колектив авторів, 2004
© Макет, оформлення,
«Східний видавничий дім», 2004

Володимир Кравченко, Петро Добров, Петро Панченко, Василь Футулуйчук, Юрій Красноносов
Україна. 1920-1939 роки.
Документи свідчать

Присвячується нашим батькам.

Передмова.

Поразка національно-визвольних змагань 1917-1920 років зумовила новий етап політичного і територіального розколу українського народу, вкотре не втіливши вікові мрії українців про об’єднання в межах єдиної національної держави.
Більша частина українських земель під назвою “Українська Соціалістична Радянська Республіка” була підпорядкована Москві та ввійшла до складу Радянського Союзу, поступово втрачаючи риси державного суверенітету. Доля Радянської України в 20-30 рр. XX ст. була тісно пов’язана з історією радянського суспільства, що переживало на той час суперечливі та кардинальні зміни в усіх сферах життя. Наприкінці 20-х років, в умовах здійснення сталінських соціально-економічних реформ, більшовицькою партією було остаточно відкинуто тактику НЕПу.
Найтрагічнішою сторінкою в новітній історії нашої Батьківщини стали 30-і роки. Саме Україна в цей час виступила своєрідним випробувальним полігоном для експериментів сталінського тоталітарного режиму, зазнавши тяжких демографічних, соціально-економічних і духовних втрат.
Не менш скрутна доля спіткала і західноукраїнський соціум, що в міжвоєнний час (1921-1939 рр.) опинився під владою Польщі, Румунії, Чехословаччини, ставши об’єктом жорсткого соціально-економічного та національно-політичного тиску.
Соціально-економічне, політичне та духовне буття українського народу в 20-30 рр. XX ст. завжди привертало увагу дослідників, знайшовши втілення в численних монографіях, статтях, матеріалах конференцій, зокрема в радянські часи. Але радянська історіографія характерезувалася надмірним суб’єктивізмом і комуністичною заідеологізованістю, створивши черговий міф щодо історії «перших п’ятирічних планів, промислових новобудов і успіхів колгоспного будівництва». Нині вона потребує критичного аналізу, переосмислення та наукової неупередженої оцінки.
Автори цієї праці на підставі офіційних документів, свідчень очевидців намагалися розвіяти міфи радянської історіографії та об'єктивно висвітлити цей трагічний період новітньої історії України.

З М І С Т

Передмова

I. Кордони України та її адміністративно-територіальний устрій.

1. Етнічний склад міст і сіл на початку 20-х років.

2. Основи державного устрою Галицької Республіки.

3. Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР об Автономной Крымской Социалистической Советской Республике.

4. Секретный дополнительный протокол к договору о ненападении между Германией и Советским Союзом.

5. Секретный дополнительный протокол к германо-советскому договору «О дружбе и границе между СССР и Германией».

II. УСРР в умовах нової економічної політики.

6. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР «Про зменшення зернової розкладки на врожай 1920 р.»

7. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР «Про натуральний податок на зернові продукти».

8. Постанова Ради Народних Комісарів УСРР «Про зниження продовольчого натурподатку, заміну його на гроші і звільнення від нього в губерніях та повітах, які оголошені неврожайними».

9. Постанова ВУЦВК «Про відповідальність за злочини проти справи подання допомоги голодуючим».

10. Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету «Про переселення за межі України».

11. Українська Радикальна Партія про радянську владу на Україні.

12. Ще про наше становище до Радянської України.(Стаття Дм. Левицького, надрукована 21 лютого 1925 р. в газеті «Діло»)

III. Входження України до СРСР.

13. Зауваження X. Г. Раковського до проекту резолюції про взаємовідносини РРФСР з незалежними республіками.

14. Промова делегата від Радянської України М. Фрунзе на І Всесоюзному з’їзді Рад з питання про об’єднання радянських республік в єдину союзну державу.

15. Договір про утворення Союзу Радянських Соціалістичних Республік.

16. З Резолюції XII зїзду РКП(б) про завдання партії у національному питанні.

IV. Радянська модернізація та індустріалізація в Україні.

17. По отчету Центрального Комитета. Из резолюции XIV съезда ВКП(б).

18. Основные проблемы пятилетнего плана СССР на 1928/29 - 1932/33 гг. из доклада Госплана СССР на V съезде президиумов госпланов союзных республик.

19. Из материалов к отчету правительства СССР за 1928/29 гг.

20. Всем рабпарткомам, комчасти треста «Артёмуголь» и руководителям предприятий Артёмовского округа.

21. Из докладной записки горнометаллургического сектора Госплана СССР заместителю председателя Госплана СССР об итогах капитального строительства черной металлургии в период первой пятилетки.

22. Из объяснительной записки сектора труда и кадров Госплана СССР к плану по труду, культуре и быту на 1935 г.

23. Материал к заседанию Бюро Комиссии Советского Контроля при СНК СССР.

24. Рудничный комитет профессионального союза горнорабочих Кадиевского рудоуправления. Льготы колхозникам, работающим в угольной промышленности.

25. Витяг з постанови №1285 РНК УРСР «Про стан торгівлі в Донбасі».

V. Колективізація в Україні та її наслідки. Голодомор 1932-1933 рр.

26. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про хлібозаготівлі.

27. Лист Голови Всеукраїнського ЦВК Г. І. Петровського Політбюро ЦК КП(б)У. Про продовольчі труднощі в ряді районів Вінницької, Дніпропетровської, Київської, Одеської та Харківської областей і заходи щодо їх подолання.

28. Лист Секретаря ЦК КП(б)У С. В. Косіора Секретарю ЦК ВКП(б) Й.В. Сталіну. Про економічне і політичне становище в південній частині степових районів України та продовольчі труднощі.

29. Довідка Відділу агітації та масових кампаній ЦК КП(б)У та зведення з листів, надісланих до ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У, з питань хлібозаготівель та голоду на Україні.

30. Додаток. Зведення з листів, що надіслані до ЦК ВКП(б) т. Сталіну й ЦК КП(б)У.

31. Спецдонесення Вінницького обласного відділу ДПУ обкому КП(б)У про факти голоду і випадки смерті в Тростянецькому районі.

32. Лист мешканця села Крихаїв Остерського району Чернігівського округу УРСР М. М. Тавлуя Голові ВУЦВК Г. І. Петровському.

33. Лист члена ЛКСМУ Г. І. Ткаченка Секретарю ЦК КП(б)У С.В.Косіору «Про економічні труднощі на селі та політичний настрій населення».

34. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про додаткову продовольчу допомогу районам, які перебувають у найбільш тяжкому становищі.

35. Копія листа звенигородського дільничного прокурора київському обласному прокурору про факти людоїдства в с. Тарасівка Звенигородського району Київської області.

36. Доповідна записка ДПУ УСРР в ЦК КП(б)У про тенденції до виходу з колгоспів на Україні.

37. Лист Шполянського райкому партії Київської області до ЦК КП(б)У про факти людоїдства у селах району.

38. Резолюція Всеукраїнської наради нацменшин прикордонних районів про стан та чергові завдання роботи серед нацменшин прикордонних районів.

39. 3 інформації Дніпропетровської обласної прокуратури та обласного суду обкому КП(б)У про судові репресії у справах, пов’язаних з хлібозаготівельною кампанією в Дніпропетровській області.

40. Постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР «Про хлібозаготівлі на Україні».

41. Партія — організатор голоду в Україні. Лист цк кп(б)у всім секретарям райкомів, головам райвиконкомів, уповноваженим обкомів про обов’язкове вивезення всіх наявних колгоспних фондів, у тому числі i посівного, в рахунок виконання плану хлібозаготівель.

42. Постанова бюро Дніпропетровського обкому КП(б)У про виявлення та покарання осіб, які викидають хліб у колодязі та убиральні.

43. Постанова Харківського обкому КП(б)У про посилення хлібозаготівель у занесених на «Чорну дошку» колгоспах області та застосування санкцій за нездачу хліба.

44. Директивний лист ЦК КП(б)У та Раднаркому УРСР всім обкомам партії та облвиконкомам про неприпустимість масових виїздів колгоспників та одноосібників за межі України.

45. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У.

46. Доповідна записка Київського облвиконкому Раднаркомові УРСР про тяжкий продовольчий стан в області та необхідність надання допомоги населенню у постачанні продовольством.

47. Довідка ДПУ УСРР.

48. Із записки Наркома землеробства УСРР О.В.Одинцова до ЦК КП(б)У.

49. Постанова ЦК ВКП(б) про поліпшення постачання хлібом робітників та студентів на Україні.

50. Із постанови Київського обкому КП(б)У про стан підготовки щодо комерційного продажу хліба.

51. Постанова Політбюро ЦК ВКП(б) про посівну кампанію в Україні.

52. З доповіді Голови Раднаркому УСРР В. Я. Чубаря про підсумки 1933 сільськогосподарського року на об’єднаному пленумі ЦК та ЦКК КП(б)У.

VI. Утвердження в Україні сталінського тоталітарного режиму. Політичні репресії.

53. О применении чрезвычайных мер борьбы против кулацкого террора. Объявление Роменского уездного исполкома.

54. Директива Реввоенсовета Республики и нквд М.В.Фрунзе об организации борьбы с бандитизмом на Украине.

55. Приказ Командующего Всеми Вооруженными Силами на Украине М.В.Фрунзе командованию Киевского и Харьковского военных округов, 1 Конной и 4 армий и войск внус украины о преследовании и ликвидации банды Махно,прорвавшейся на левый берег Днепра.

56. Из справки оперативного отдела штаба Командующего Всеми Вооруженными Силами на Украине о боевых действиях против банд Махно.

57. Сводка отдела пропаганды особого совещания при Главнокомандующем Вооруженными Силами юга России. Сводка №6.

58. Звернення до повстанців.

59. Приказ №2 Киевского окружного совещания по борьбе с бандитизмом.

60. Инструкция по применению приказа №2.

61. Из правительственной телеграммы всем предгубисполкомов, секретарям губпарткомов об ускорении сбора продразверстки.

62. Приказ Вооруженным Силам на Украине о мерах по согласованию деятельности полевых войск и органов ВЧК в борьбе с бандитизмом.

63. Из краткого обзора борьбы с бандитизмом на территории Украины.

64. Об упразднении всеукраинской чрезвычайной комиссии и об организации Госполитуправления. Постановление Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета.

65. Закон о комитетах незаможних селян, утвержденный 2-й сессией vi созыва Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета.

66. Витяг з протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У.

67. З резолюції ІІІ конференції КП(б)У.

68. З постанови Політбюро ЦК КП(б)У.

69. Постанова Політбюро ЦК КП(б)У.

70. Постанова Раднаркому УСРР і ЦК КП(б)У.

71. З листа С. Косіора Й.В. Сталіну.

72. Инструкция Народного Комиссариата Внутренних Дел Союза ССР.

73. Національний склад спецпоселенців з України та Білорусії.

74. Умови, в яких опинилися спецпоселенці з України та Білорусії. Доповідь НКВС СРСР Л. Берії, що була надіслана до ЦК ВКП(б) та РНК СРСР.

75. Чисельність і національний склад в’язнів ГУЛАГу в 40-і роки.

76. Постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У «Про затвердження плану переселення в 1940 р. господарств колгоспників України в інші райони СРСР».

77. План відправки колгоспників-переселенців у червні 1940 р. за рахунок плану на 1940 р.

VII. Українська культура у 20-30-і рр. Політика українізації. “Розстріляне відродження”.

78. Цілі і завдання українізації. З постанови Пленуму ЦК КП(б)У від 6 лютого, затвердженої і доповненої Пленумом від 17 жовтня 1922 р.

79. Постанова четвертої наради ЦК РКП(б) «Практичні заходи по втіленню в життя резолюції XII з’їзду партії в національному питанні».

80. Проти бухгалтерії в національному питанні. Виступ М. Скрипника на XII з’їзді РКП(б).

81. Про заходи забезпечення рівноправності мов і про допомогу розвиткові української мови. З постанови ВУЦВК і РНК УСРР.

82. Національний склад РКП(б).

83. Витяг з Постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народних Комісарів УСРР.

84. Постанова ВЦВК і РНК УСРР про мову зносин органів влади і діловодства в адміністративно-територіальних одиницях, утворених за національною ознакою.

85. Лист О. М. Горького до директора Державного видавництва України О. А. Слісаренка з приводу видання роману «Мати».

86. Із статті С. Петлюри «Російська меншість на Україні».

87. Витяг із звіту про роботу по українізації, затвердженого бюро Київського окружного партійного комітету.

88. З промови О. Шумського на червневому Пленумі ЦК КП(б)У про підсумки українізації.

89. Витяг з резолюції ВЦРПС на доповідь ВУРПС про мовні аспекти профспілкової роботи.

90. Постанова Національної Комісії при Реввійськраді Українського військового округу про план комплектування частин УВО українцями і національними меншинами.

91. Лист О. Шумського до Політбюро ЦК КП(б)У

92. Із огляду Народного Комісаріяту освіти УСРР про діяльність за 1924-25,1925-26,1926-27 рр.

93. Положення про забезпечення рівноправности мов та про сприяння розвиткові української культури.

94. До питання впровадження української мови у східній діаспорі.

95. Про рівноправність мов етнічних груп. Доповідна записка про стан запровадження закону про рівноправність мов серед населення національних меншостей України.

96. Довідка Наркомату освіти України про національні школи в Україні.

97. Постанова ЦК КП(б)У про реорганізацію національних шкіл в Україні.

98. З Постанови Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У «Про обов’язкове вивчення російської мови в неросійських школах України».

99. З резолюції XIV з’їзду КП(б)У на звіт Центрального Комітету КП(б)У.

100. Постанова ЦК КП(б)У про ліквідацію та реорганізацію національних районів і сільрад.

VIII. Західноукраїнські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Особливості їх політичного та соціально-економічного становища.

101. Відозва ЦК КПЗУ до трудящих з закликом боротися за возз’єднання Західної України з Радянською Україною.

102. Кореспонденція газети «Вісті ВУЦВК» про порушення урядом Польщі умов Ризького договору щодо забезпечення прав населення Західної України.

103. Українське Національно-Демократичне Об’єднання до українського громадянства.

104. Звернення ЦК Української соціал-демократичної робітничої партії до українських робітників і селян у зв’язку з вбивством у Парижі голови Директорії і головного отамана військ УНР С.В.Петлюри.

105. К. Максимович. Заява на березневому Пленумі ЦК КП(б)У 1927 р.

106. М. Скрипник. Промова на березневому Пленумі ЦК КП(б)У 1927 р.

107. Постанова пленуму ЦК КПЗУ. Березень 1927 р.

108. З програми Української партії соціялістів-революціонерів.

109. Резолюція Пленуму ЦК КП(б)У про лінію національної політики Компартії Західньої України (КПЗУ).

110. Заява ЦК КП(б)У до виконкому Комінтерну. Затверджена пленумом ЦК КП(б)У.

111. Повідомлення про заходи щодо створення Організації Українських Націоналістів (ОУН).

112. Резолюція в справі розламу в Сельробі.

113. Перша виборча відозва Української Партії Праці.

114. З устрою Організації Українських Націоналістів.

115. Від Конгресу Українських Націоналістів.

116. Із відозви ЦК КПЗУ до робітників і селян Західної України з закликом боротися проти голоду і підготовки війни з СРСР.

117. Резолюції Центрального Комітету УНДО про становище на Радянській Україні.

118. Український греко-католицький епископат Галицької церковної провінції в справі подій на Великій Україні до всіх людей доброї волі.

119. Відозва українських соціялістичних партій до соціялістичних організацій усіх країн.

IX. Карпатська Україна. Окупація Закарпаття Угорщиною.

120. Прогопошення самостійності Карпатської України.

121. З політичної програми Організації Українських Націоналістів.

X. Включення західноукраїнських земель до складу СРСР і УРСР. “Радянізація”.

122. З відозви II Великого Збору Українських Націоналістів.

123. Маніфест вождя. З нагоди ІІ Великого Збору Українських Націоналістів.

124. Нота Уряду СРСР Польському посольству в Москві про вступ радянських військ на територію Західної України та Західної Білорусії з метою взяти під захист життя та майно населення Західної України та Західної Білорусії.

125. Резолюція мітингу інтелігенції Львова, присвяченого визволенню Західної України і Західної Білорусії Червоною Армією.

126. Декларація народних зборів Західної України про встановлення Радянської влади в Західній Україні.

127. Декларація народних зборів Західної України про возз’єднання Західної України з Українською Радянською Соціалістичною Республікою.

128. Закон Верховної Ради СРСР про включення Західної України до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік і возз’єднання її з Українською Радянською Соціалістичною Республікою.

Післямова.

Хронологія найважливіших подій.

Джерела та література.

Додаток.

Мапа 1. Адміністративно-територіальний поділ українських земель напередодні першої світової війни.

Мапа 2.Територіальні зміни в Європі у 1918-1923 рр.

Мапа 3. Західна Європа у 1924-1939 рр.

Мапа 4. Стан економіки України у 1921-1928 рр. Нова економічна політика в УСРР.

Мапа 5.Культурне життя України у 1921-1939рр.

Мапа 6.Радянська модернізація України. Стан економіки у 1928-1939 рр.

Мапа 7.Західноукраїнські землі у 1920-1939рр.

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ