Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРK Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Національна академія наук України
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського

Микола ДМИТРЕНКО
УКРАЇНСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКА:
iсторiя, теорiя, практика

ВИДИ, ЖАНРИ ФОЛЬКЛОРУ

ЗАГАДКА

Загадка як жанр фольклору виникла в сиву старовину і впродовж століть хоч і зазнавала змін, впливу цивілізації, все ж і досі зберігає чимало рис давнього світогляду наших предків-світлопоклонників. Елементи анімістичних, тотемістичних вірувань, щоправда, часто виконують роль метафор.
Загадування загадок на Україні вважалося неодмінною умовою не лише розумового розвитку дитини, а й випробуванням кмітливості дорослих. Останнє, зокрема, простежуємо і у весільному обряді, і в баладах, русальних піснях, казках. Під час вечорниць молодь також нерідко послуговувалася загадками. Нині сфера вживання народної загадки звузилася, проте усна традиційна творчість успішно використовується в педагогіці – навчанні та вихованні підростаючих поколінь.
Про загадку, здається, всі знають усе. Не претендуючи на істину в останній інстанції, пропонуємо таке визначення терміну:

Загадка – це короткий афористичний фольклорний твір, побудований на інакомовності, метафорі, алегорії, описові предметів, явищ, живих істот у хитромудрій запитальній чи стверджувально-констатуючій формі (де це питання відчувається) і потребує відгадки, відповіді, розшифрування зумисне закодованої символічної інформації з метою:
– активізації пізнавальної діяльності;
– формування навичок логічного, абстрактного мислення;
– розвитку кмітливості, спостережливості;
– естетичної насолоди;
– розваги, гри
і опосередкованого виховання чи випробування розумових здібностей людини за певних обставин.

Загадка складається з двох частин:
– загадування (власне загадка);
– відгадування (відгадка).

Загадка в давнину була дуже тісно пов’язана з культами, звичаями, обрядами сімейно-родової сфери. Завдяки відображенню матеріальних і духовних реалій традиційної культури етносу, загадка, як правило, має національні ознаки.
Загадці властиве зближення двох далеких одна від одної галузей предметного світу, явищ природи і живих істот.
Загадка належить до творів малих жанрів народної прози. Чимало загадок рит-мізовані, мають внутрішню і зовнішню рими. Іноді рима виступає в ролі підказки для відгадки. Такі загадки вважають поетичними.
Без змін або в трансформованому вигляді часто використовуються в творах художньої літератури. Крім народної, існує і літературна загадка (переважно в поетичній формі для малят).

Література:

1. Дмитренко Н.К. Загадка //Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии. – Мн.: Наука і техніка, 1993. – С. 77-78.
2. Сементовський А.М. Малоросійські і галицькі загадки. – К., 1851; – СПб., 1872 – 2-е вид.
3. Загадки /Упоряд., вст. ст. та прим. І.П.Березовського. – К.: Вид-во Академії наук Української РСР, 1962.
4. Українські народні загадки / Зібрав і упорядкував Іван Гурин. – Львів, 1963.
5. Народні загадки українців Східної Словаччини /Упоряд., вступ, післямова, прим. Надії Вархол. – Пряшів, 1985.
6. Гаєвська Надія. Українські народні загадки. – К.: ПБП “Фотовідеосервіс”, 1994.
7. Народні загадки /Упоряд. М.К.Дмитренко. – К.: Ред. часопису “Народознавство”, 1994.
8. Загадки Явдохи Зуїхи: Записав Гнат Танцюра /Упоряд., передмова, ред. М.К.Дмитренка. – К.: Ред. часопису “Народознавство”, 1996. – 44 С.

Микола ДМИТРЕНКО
УКРАЇНСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКА: iсторiя, теорiя, практика

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ