Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Роман КОВАЛЬ
КОЛИ КУЛІ СПІВАЛИ
Біографії отаманів Холодного Яру і Чорного лісу

Московська хода по черкаській землі

Післямова автора

Тотальна війна проти України призвела до вилюднення повстанських сіл. Холодноярські села та хутори, за визнанням чекістів, “обєзлюднєлі”. І все ж опір росіянам не вщухав. Про це свідчить і бюлетень таємно-інформаційного відділу при Совнаркомі УССР №99 від 29 жовтня 1921 року під назвою “Борьба с бандитизмом на Правобережной части Кременчужчины…”. Саме до новоствореної Кременчуцької губернії було тоді віднесено Черкащину та Чигиринщину, зокрема і Холодний Яр...
“К середине июля м-ца Кременчугская губерния занимала одно из первых мест на территории Украины по силе бандитизма, – зазначали чекісти. – Пользуясь благоприятными топографическими условиями, колоссальными лесными массивами, балками, болотами и многочисленными островами на р. Днепр и Тясмин и широким сочувствием местного населения, банды в продолжение почти 3 лет безнаказанно оперировали в южной части губернии, срывая всякую советскую продработу на селе. К 15 июля на территории Правобережной части Кременчужчины оперировало 15 организованных банд, общая численность которых доходила до 550 конных и пеших. Во главе бандитских шаек стояли популярные главари петлюровского повстанчества: Железняк, Нагорный, Назар-Стодоля, Хвыля, Черный Ворон, Орел, Голый и др.
Окраска всех без исключения банд – петлюровская. Главари частью вели в своих бандах организационную работу по созданию дисциплинированных бандитских кадров, частью действовали активно, нападая на расположения войсковых частей, сахзаводы, лесоразработки и т. д.; терроризируя своими операциями местный советский аппарат, работавший под постоянной угрозой бандитских налетов”1.
До середини літа 1921 року партизани були володарями становища в селі. Окупанти навіть не знали, хто їм протистоїть конкретно. “Едешь, бывало, в поле, – зазначав В. Биструков, що встановлював “соввласть” на Чернігівщині, – видишь пахаря, а оказывается – бандит, принимавший участие в налете. Встречаешь старика-пастуха, расспрашиваешь о банде, а он оказывается шпионом банды, дает ложные сведения, а банда в кустах, в двадцати шагах”2.
Так було і в Холодному Яру. Вдень селяни порядкували на городі, чекаючи ночі, щоб розквитатися з лютим ворогом. Тож офіційні дані чекістів про кількість партизанів точними назвати важко. Тим більше що агентурний апарат їм ніяк не вдавалося налагодити. З окупантами практично ніхто не хотів співпрацювати, адже чи не кожна хліборобська родина була пов’язана з Визвольним рухом – чи сини, чи батьки, чи дядьки, а хтось-таки був у лісі.
“Абсолютно все селяне против советской власти, даже хуже…”3 – писав 21 квітня 1921 року уповноважений районного партійного комітету А. Пєтухов. А 18 липня 1921 року на засіданні Кременчуцької військової губернської наради було оголошено, що на території Кременчуцької губернії діє “не один десяток бандитських організацій” загальною чисельністю 18700 чоловік, а “головною базою концентрації бандитських сил є Холодний Яр”4.
У середині липня за справу взявся представник ще одного “братнього” народу – “тов. Замме”. Він активізував військово-агентурну роботу і розкинув “широкую сеть неподвижных гарнизонов в постоянных очагах бандитизма”. Армійські частини поставили не тільки у Чигирині і Кам’янці, а й у “бандитських” селах: Жаботині, Мельниках, Полуднівці, Матвіївці, Любомирці, Яничі (тепер Іванівка), Цвітній, Вищих Верещаках, Трилісах, Бондуровій, Баландиному, Капітанівці та містечку Златопіль. Окрім того, в окрузі нишпорили, вишукуючи здобич, дев’ять “летучих отрядов по борьбе с бандитизмом”. Та армійські командири не знали особливостей партизанської війни, через що отамани продовжували здійснювати “абсолютно безкарно широкі операції”5.
Про серйозність намірів російських завойовників свідчило й прибуття в Кременчуцьку губернію польового штабу ВУЧК “по боротьбі з бандитизмом” на чолі з Михайловим. Він об’єднав у своїх руках ЧК і особливі відділи військових частин. Завдання перед ним Совнарком поставив непросте – секретні працівники мали ретельно вивчити лісові масиви, з’ясувати характер, чисельність і місцеперебування лісовиків. Для цього чекісти планували створити широку “осведомительную сеть” з трьохсот чоловік. А політруки розробили план широкої пропагандистської кампанії “по расслоению Чигиринського села, организации аппарата власти”6.
Про що свідчать такі плани? Про відсутність совєтської влади на Чигиринщині (як і колись денікінської) та про єдність українського села принаймні до літа 1921 року – попри п’ятилітні зусилля Москви.
Рішучі дії завойовників у липні привели до низки перемог, але успіхи виявилися тимчасовими. Це і констатує бюлетень таємно-інформаційного відділу при Совнаркомі УРСР №215 від 25 листопада 1921 року. “Октябрь (1921 р.) на Кременчужчине, особенно в Правобережной ее части, – свідкували чекісти, – прошел под знаком быстрого роста бандитизма, придавленного было в августе и сентябре рядом успешных операций войсковых частей и агентуры. В последних числах октября бандитизм стал оживать в Чигиринском и Черкасском уездах... Так, в разных местах Чигиринского уезда за первые 10 дней октября, по данным Отуправа Губисполкома, активно проявили себя банды: Орла в 60 сабель, Хвыли в 60 – 80 чел., отряд Загороднего – в 30 человек...
К прежней тактике действий крупными массами руководители бандитизма в губернии в октябре не вернулись; они продолжали применять те же методы борьбы с Соввластью, которые практиковали с конца августа почти все атаманы Украины: быстрые и подвижные, малочисленные отряды без обозов и по преимуществу конные, неожиданные налеты, уклонение от столкновения с нашими отрядами. Мелкие шайки, зачастую отряды одной и той же банды, рассеяны повсюду: на заседании Губвоенсовещания Кременчужчины 26/X член ЦК тов. Хоречко, совершивший объезд губернии, заявил, что “в каждом уголке, каждом селении чувствуется присутствие бандитов; на Кременчужчине нет атаманщины, нет повстанцев, но есть скрытая работа атаманов-петлюровцев”.
Характер бандитской деятельности – организованный террор местного аппарата власти: мелкие шайки систематически убивают рабочих, разрушают органы, уничтожают мелкие продотряды. Так, в Ротмистровской волости Черкасского уезда банда Загороднего изрубила отряд продмилиции 15 чел.; в с. Макиевке (Матвіївці. – Ред.) Чигиринского уезда бандиты разоружили и увели с собой кр-цев продотряда...
Организованное уничтожение местных работников явилось основной причиной резкого падения интенсивности Советского строительства, ожившего было во время сентябрьського затишья бандитизма, и ослабления поступления продналога...
Ряд бандитских шаек губернии в октябре ставил себе определенную задачу – сорвать продналог путем террора и путем широкой агитации среди крестьянства. Сводки Отуправа Губисполкома сообщают, что все операции банд Медведовской волости сводились исключительно к воспрепятствованию сбора продналога; банда Загороднего в Чигиринском уезде принимала все меры к срыву продналоговой кампании... Вследствие бандитских операций продработа на местах почти везде стала возможной только при наличии вооруженной силы”. Крізь зуби визнавали москалі, що у жовтні 1921 року опір холодноярців швидко зростав, а партизанський рух “продемонстрував свою силу успішною боротьбою з місцевою владою”7.
Оце зізнання свідчить про природу повстанського руху. Він був національно-соціальним за суттю: козацтво повстало проти “обдирації рідного краю”.
У листопаді, за визнанням чекістів, настрій селянства ставав “все більш пригніченим і навіть переходив у ворожість, найвищої точки ця крива досягає в травні… (1922) року”. Відтак хлібороби мали надію лише на гайдамаків і найактивніше їм допомагали. Бажаючи позбавити лісовиків підтримки місцевих жителів, чекісти намагалися нацькувати їх одне на одного. Плануючи літню кампанію “пацифікації”, росіяни задумали спонукати хліборобів на активну боротьбу зі своїми братами через введення “інституту відповідальних” (“отвєтчіков”). Це був апогей політики, спрямованої на розбиття українського села, українських родин, яку Москва проводила вже шостий рік. Викликати громадянську війну в селі, коли батько піде на сина, а дочка на матір, – ось чого хотіли добитися ненависні окупанти. Для реалізації цієї диявольської ідеї на Черкащині було створено надзвичайну трійку у складі представників ҐПУ, повітового “воєнсовєщанія” та військового командування8.
“Інститут відповідальних” встановили в 27 населених пунктах Холодноярщини. Не вірячи, що “соввласть” убиватиме невинних людей, селяни поставилися спочатку до цього нововведення без страху, але, коли за появу в їхніх селах лісовиків почалися розстріли відповідачів і “кількість розстріляних за 4 – 5 тижнів сягнула 50 осіб”9, люди постали перед страшним вибором: щоб зберегти своє життя, виявляється, треба видавати рятівників-добродіїв…
Паралельно зі страшними репресіями москалі продовжували відбирати у людей продовольство і фураж. На початку 1920-х років ненаситні “брати” вивезли з України величезну кількість хліба. Тільки в період з 1 вересня по листопад 1920 року в селян було відібрано 21 мільйон пудів хліба10. Але не все продовольство довезли до Московщини, адже хлібороби де могли руйнували колії, зупиняли поїзди, відбираючи своє.
Незважаючи на неврожай в Україні, Москва не звільнила поневолений народ від так званого продовольчого податку, як це зробила стосовно селян Поволжя, де також почався голод. Попри неврожай у Кременчуцькій губернії, московську продовольчу програму тут було виконано блискуче. Відібравши все що можна, “сєвєрниє братья” урочисто рапортували Леніну і один за одним висилали ешелони в Москву та Поволжя. Маріонетковий харківський уряд навіть нагородив Кременчуцьку губернію червоним прапором – за те, що місцеві керівники успішно видерли у хліборобів набутки їхньої праці. Більше того, озлоблений непоступливістю українських селян, Кремль вирішив переселити в Україну “крєстьян с голодающіх областєй Росії”. 23 серпня 1921 року це питання Совнарком “обговорив”… І в Україну потяглися ешелони з московською татарвою. Більшовики хотіли вирішити проблему, як вони казали, “бандітского района”, змінивши в ньому населення – хліборобське українське на розбійне московське.
Політика переселення росіян в Україну здійснювалась і раніше. Колись цим ревно опікувався царський генерал Вавілов. Відтак у деяких українських селах росіяни складали чималий відсоток.
Поруч із політикою заселення “юга Росіі” “крєстьянамі”, царі заохочували українських хліборобів виїжджати в Сибір та на Далекий Схід. І сотні тисяч наших братів, яких привабили обіцянками надати фінансову допомогу та великі наділи землі, покинули Батьківщину і розсіялися на безмежних просторах Росії…
Комуністичний режим уже не стільки заохочував, як насильно депортував сотні тисяч українців з “неблагонадійних” районів за Урал та в Казахстан. У 1920-х роках Кремль розпочав в Україні “социалістічєскіє стройкі”, на які спрямував мільйони росіян і русифікованих “інородцев”, бо, бачте, місцевої робочої сили не вистачало.
Хоч на початку 1920-х років українське селянство масово вимирало, Москва і Харків кричали на весь світ тільки про голод у Поволжі. “Про голод на Україні – ані слова, ніби на Україні його не було”. Більше того, в Україну масово завозили московську сарану і розміщали в селах “за допомогою збройної сили і гармат”11.
Лише у грудні 1922 р. більшовики визнали, що в Україні голод. На 2-му Всеукраїнському з’їзді рад Мануїльський коротко заявив, що “п’ять українських губерній уражено на смерть”12. Це нехотя підтвердив і Хаїм Раковський. Але це не спинило московського грабунку, навпаки, активізувало його. В повітах почали запроваджувати нові сесії “продревтрибуналу”. Так, у Єлисаветградському повіті було організовано дві додаткові сесії. Всього ж у повіті “на повну котушку” працювало “чотири сесії продревтрибуналу, розбиті на 12 груп”, – повідомляв 19 грудня РОСТ з Єлисаветграда13.
Чекісти, серед яких домінували недружні нам євреї, нещадно нищили тих, хто, не бажаючи вмирати голодною смертю, ховав хліб. Канадський журналіст Остап Терлецький сповіщав, що тільки в одному з придніпрянських повітів на початку 1922 року було розстріляно шість тисяч чоловік14.
Москва здійснювала етноцид, нахабно запевняючи приречених у любові, “слов’янській єдності” та “інтернаціональній солідарності”.
Чи зробимо ми, українці, належні висновки з нашої історії, чи збагнемо нарешті ганебну роль Росії в нашій долі? Чи далі, як дурні діти, будемо тішитися московською “протекцією” і “ласкою”?..

___________
1 ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 616, арк. 108 – 109.
2 Коваль Р. За волю і честь. – Київ: Діокор, 2005. – С. 222.
3 ДАПО, ф. р-4008, оп. 1, спр. 21, арк. 1 – 2.
4 Там само. – Спр. 2, арк. 6.
5 Там само. – Спр. 21, арк. 1 – 2.
6 Там само.
7 Там само. – Арк. 174 – 176.
8 Отчет о деятельности Черкасского Уездного Отделения Г.П.У. (К седьмому с’єзду Советов Черкащины (1921 – 15.11.1922 г.) – Черкассы: Издание Черкасского Уездного Отделения Г.П.У., 1922. – С. 9, 18 – 20.
9 Там само.
10 История гражданской войны в СССР. – Москва, 1960. – Т. 5. – С. 192.
11 Терлецький О. Конаннє Великої України. – Український Голос (Канада). – 1922. – 2 серпня // Сербин Р. Голод 1921 – 1923 і українська преса в Канаді. – Торонто – Київ: Українсько-канадський дослідничо-документаційний центр, Інститут української археографії Академії наук України, 1992. – С. 494.
12 Там само.
13 Там само.
14 Там само.

Далі

До змісту Роман КОВАЛЬ КОЛИ КУЛІ СПІВАЛИ


Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ