Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА:
літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості

Упорядкування Віри Просалової

Донецьк
«Східний видавничий дім»
2012

У книзі подано відомості про українських письменників діаспори: біографічні факти, творчу діяльність, довідкові та літературно-критичні матеріали, що допоможуть в опрацюванні необхідної літератури та осмисленні їхньої багатогранної художньої творчості. Видання
має науково-популярний характер і призначене як для фахівців-філологів, так і широких кіл читачів, які цікавляться художньою літературою, розмаїтим літературним процесом діаспори.
На обкладинці використано картину О. Богомазова «Монтер».

© Просалова Віра Андріївна, 2012
© Український культурологічний центр, 2011
© Наукове товариство ім. Шевченка, 2012

УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ЦВІТУ — ПО ВСЬОМУ СВІТУ…

У книзі подано біобібліографічні відомості про українських літераторів, які з різних причин — суспільно-політичних, економічних, етнічних чи особистих — потрапили за межі України і змогли себе творчо реалізувати в інонаціональних умовах — усупереч (за висловом Є. Маланюка) «піскам емігрантських Сахар».

Необхідність цього довідкового видання зумовлена відсутністю точних біографічних відомостей про літераторів, потребою введення нових імен у науковий і літературний обіг, усунення цілої низки неточностей, що стосуються як біографічних подробиць, так і ідентифікації художніх творів і письменників, які друкувалися під різними літературними іменами в багатьох куточках світу: Австралії, Бразилії, Аргентині, Канаді, США, Австрії, Польщі, Німеччині, Румунії.

У виданні «Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості» зібрано і систематизовано біографічні факти, наведено перелік художніх творів тих літераторів, які розпочали чи продовжили творчу діяльність за межами країни, художнім словом служили їй, виявляючи свою відмінність від співвітчизників, даючи неупереджену оцінку суспільно-політичним процесам, що мали місце в Україні та призвели до їх вимушеної чи добровільної еміграції. У виданні подаються відомості й про тих літераторів, які виявилися чужинцями, але прислужилися українській культурі.

Від часу видання «Енциклопедії українознавства» (за редакцією В. Кубійовича) минуло чимало часу, тому назріла потреба в довідкових виданнях спеціального типу, що містили б інформацію з певних галузей знань, дозволяли зорієнтуватися в недавно відкритому для України колі тих письменників, яким довелося працювати за її межами.

Зі здобуттям Україною незалежності відбулося відкриття цілого масиву художніх творів, які викликали подив, захоплення вже тим, що були написані українською мовою і видані нашими співвітчизниками за кордоном, нерідко за власні кошти. Необхідність укладення такого довідника зумовлена відсутністю низки імен у літературному обігу: Павлини Андрієнко-Данчук, Івана Арделяна, Пилипа Бака, Ореста Барчинського, Миколи Букшованого, Маргарити Борзаківської-Медведюк, Петра Кізка, Олеся Квітневого, Івана Кедрина-Рудницького та інших. Це лише незначна часточка айсберга, який ще треба відкривати. Фрагментарність і неповнота осмислення літературних явищ діаспори — характерні ознаки сучасного літературознавчого дискурсу, що потребує опрацювання значного фактичного матеріалу, встановлення аутентичного авторства, публікації багатьох художніх творів.

Доводиться враховувати свідоме приховування чи перекручення самими письменниками деталей своєї біографії, приписування собі вигаданих життєписів, щоб уникнути репатріації чи не наражати на небезпеку рідних, які лишилися в Україні.

Потребує пильної уваги і свідоме спотворення власних прізвищ (В.Гайворонський), творення вигаданих імен і навіть біографій (Порфирій Горотак), ревне приховування родинних коренів, що ускладнює можливість ознайомлення широких кіл читачів із багатьма цікавими фактами українського літературного процесу діаспори. Особливо відчутна потреба репрезентації тих письменників, чиї твори ще не видані в Україні, хоч заслуговують пильної читацької уваги.

У дослідженні української літератури діаспори мала місце наукова кон’юнктурність, що виявлялася в перебільшенні значення письменника в літературному процесі країни поселення, суперлативах на адресу значної кількості діаспорних видань, зумовлених відкриттям своєрідності художнього мислення цих письменників. Крім того, доводиться зважати і на рецидиви колоніального мислення: все написане в Радянському Союзі чи соціалістичних країнах донедавна вважалося художньо вартісним, а створене в державах з іншим суспільним ладом ставилося під сумнів чи вважалося ідейно спотвореним, художньо недосконалим, тому неупередженість оцінок щодо літераторів діаспори набуває особливої актуальності.

Маємо на меті, наскільки це можливо, врахувати ступінь збереження національної ідентичності, подаючи твори українських письменників, написані вже, наприклад, англійською мовою, що підтверджують процеси асиміляції, авторські спроби розширити коло читачів у країні поселення. «Немає «чистих» українців та асимільованих, — вважає В.Маркусь. — Останні, якщо й існують, то вже не є українцями. Таких «американців» чистої води є всього 13%, а решта якоюсь мірою утотожнюють себе з країною чи народом свого походження, може бути хіба різний ступінь зберігання етнічности» 1.

Довідник допоможе у пошуках художніх і мемуарно-публіцистичних творів, необхідної довідкової та критичної літератури про українських письменників діаспори. Автор-упорядник свідомий того, що цей довідник не може адекватно відбити всю строкатість літературного життя в діаспорі. Відсутність біографічних відомостей, неточності, хронологічні неузгодженості, без сумніву, позначаться і на цьому виданні. Хочеться сподіватися, що з часом їх завдяки спільним зусиллям буде виявлено й усунуто.

Якщо не вдалося встановити точних відомостей про народження чи смерть автора чи трапляються відмінності у різних джерелах, то зазначаються обидві дати (перша найбільш вірогідна) з метою подальшого їх уточнення. Відомості подаються унормовано: спочатку біографічні факти, потім перелік художніх творів, а вже після них — літературознавчі праці про письменника і його творчість.

Віра ПРОСАЛОВА

1 Маркусь В. Передмова // Енциклопедія української діяспори / Гол. ред. В. Маркусь, спів-ред. Д.Маркусь. – Нью-Йорк – Чікаго, 2009. – Кн. 1. – С.ІХ.

До книги: УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості *.pdf

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ