Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Товариство української мови
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Громадський добродійний фонд імені Ігоря Білозора

МОВНІ КОНФЛІКТИ І ГАРМОНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

Матеріали наукової конференції
28-29 травня 2001 року

Мовний конфлікт в Україні: політичний, соціальний і психологічний аспекти

Тетяна Кузнєцова
МОВНА ПОВЕДІНКА БІЛІНГВАЛЬНОЇ СІМ’Ї

Важливу роль у становленні мовної особистості та її мовної поведінки відіграє мова сім'ї. Як засвідчують експериментальні дані, саме мова батьків є найбільш значущим фактором диференціації мовної поведінки людини [1]. В умовах білінгвізму актуальним є визначення ролі батька й матері (при їхньому мовному розмежуванні) у формуванні мовної особистості дитини. На думку І. Огієнка, В. Колесова, А. Бастардас-і-Боади та інших дослідників, найвагомішою в становленні мовних уподобань дитини є мова матері. Зокрема, А. Бастардас-і-Боада, досліджуючи змішані шлюби іммігрантів Каталонії, робить припущення, що “мова матері має більше шансів стати домінуючою мовою у спілкуванні другого покоління” (тобто у спілкуванні її дітей) (цит. за.: [2, с.130]). З’ясувати роль матері у становленні та розвитку мовної особистості дитини допомагає аналіз того, як саме спілкуються члени двомовної родини. Перспективним тут слід вважати функціональний підхід, бо саме він дозволяє представити динамічну модель мовної комунікації в умовах білінгвізму, дослідити ситуативну та стратифікаційну варіативність мов.
У російському та українському мовознавстві проблема двомовної сім'ї при вивченні розвитку дітей розглядалася здебільшого як психолінгвістична. Традиція такого аналізу була закладена ще в XIX ст. і успішно розвивалася в XX ст. [3]. Двомовна сім'я у функціональному аспекті виявилася зовсім не дослідженою науковцями колишнього Радянського Союзу. Об'єктами досліджень соціолінгвістів СРСР були мовні процеси, які відбувалися в межах соціуму – країни в цілому, її регіонів, окремих населених пунктів [4]. Мовні процеси й відносини людей у малих соціальних групах* менше привертали до себе увагу мовознавців. Можна назвати хіба що окремі публікації деяких науковців, зокрема Л. Крисіна [5] та Б. Бойка [6].
Активно ця тема розробляється в американській та західноєвропейській соціолінгвістиці. Відомий представник мікросоціолінгвістичного напрямку Дж. Гамперц, досліджуючи різноманітні малі групи, виявив цікаві закономірності мовної поведінки в умовах білінгвізму та диглосії, а саме переключення коду під час зміни соціальної ситуації [7]. У. Лабов, вивчаючи особливості спілкування мовців різних груп, одним із перших звернув увагу на стратифікаційну та ситуативну варіативність мовних кодів [8]. В. Соскін і В. Джон, аналізуючи особливості спілкування подружжя під час відпустки, показали, що варіювання мовної поведінки перш за все зумовлено комунікативною ситуацією [9]. Б. Бернстейн визначив системні відмінності у мовленні англійських підлітків із сімей з різним соціальним статусом [10]. П. Селк провів дослідження “динаміки” перемикання кодів у межах сім’ї [11]. Ч. Фергюсон на матеріалі шести мов виявив основні формальні ознаки, властиві мовленню дорослих під час звернення до дітей (це в основному обмежений набір фонетичних моделей, спрощений синтаксис, широке вживання редуплікацій і зменшувальних суфіксів, загальна лабіалізація) [12].
Західні мікросоціолінгвістичні дослідження білінгвізму неодноразово критикувалися в колишньому Радянському Союзі. Зокрема Г. Осипов зазначав, що вивчення мовної поведінки малих груп майже нічого не дає для з'ясування соціолінгвістичної картини певного суспільства, оскільки закономірності мовлення членів нечисленних груп, на його думку, не годиться поширювати на весь соціум [13]. Безумовно, не можна механічно переносити властивості одного об'єкта на інший. Але ця аксіома зовсім не заперечує необхідності вивчати певний об'єкт з усіма його особливостями й характерними рисами. Соціолінгвістичні дослідження малих груп дають змогу охарактеризувати різні аспекти мовної поведінки людини, описати її особливості, виявити чинники, що впливають на мовленнєву діяльність особистості в різних сферах спілкування.
Вивчення двомовної сім'ї дозволяє виявити найвагоміший чинник у формуванні мовної особистості, визначити роль батька й матері у мовному розвитку дитини.
З цією метою було проведено анкетування жителів Сум. Анкета складалася з двох частин: перша містила запитання, відповіді на які дали змогу одержати соціодемографічні відомості про інформанта (рік народження, стать, національність, освіта, мова членів сім'ї), а запитання другої стосувалися мовної поведінки респондентів у родинному та позародинному колі. Інформантами були люди різного віку, різного соціального стану, з різним рівнем освіти. Протягом 1996–1999 pоків було опитано 813 сумчан, з яких понад 220 чоловік виявилися членами двомовних родин. Щоб визначити роль батьків у становленні мовної особистості дитини, було проаналізовано мовну поведінку тих респондентів, у родині яких спостерігається розмежування мов батьків: батько говорить українською мовою, а мати – російською (умовне позначення цієї групи мовців Бу–Мр), батько спілкується російською мовою, а мати – українською (Бр–Му). У межах виділених груп окремо аналізувалися відповіді одружених і неодружених інформантів-українців та інформантів-росіян, що сприяло більш точному виявленню закономірностей впливу мов батька й матері на мовну поведінку комунікантів. Розгляньмо детальніше мовну поведінку респондентів виділених груп.
За нашими даними (див. таблицю № 1)**, спілкування членів двомовних родин є неоднорідним процесом: в одних ситуаціях переважають українськомовні тенденції, в інших – російськомовні, сила вияву яких зумовлена цілим комплексом соціальних та психологічних чинників.

Таблиця № 1

Показники використання української мови членами білінгвальних сімей у родинному та позародинному спілкуванні

 

Сфера спілкування

БуМр

Бр – Му

Українці

Росіяни

Українці

Росіяни

Одру

жені

Неод

руже

ні

Одружені

Неодружені

Одру

жені

Неодружені

Одру

жені

Неодружені

Родинна сфера:

з батьком

0,375

0,633

0,333

0,462

-

0,077

0,133

0,118

з матірю

0,083

0,100

0,083

0,077

0,555

0,692

0,467

0,588

з братами

0,125

0,166

0,083

0,077

0,167

0,231

0,133

0,176

з сестрами

0,125

0,133

0,083

0,077

0,167

0,192

0,133

0,176

з бабусею

0,500

0,533

0,333

0,385

0,583

0,577

0,333

0,353

з дідусем

0,500

0,533

0,333

0,385

0,583

0,538

0,333

0,353

Середня частота (р)

0,279

0,349

0,208

0,244

0,342

0,384

0,255

0,294

Позародинна сфера:

з друзями

-

-

-

-

-

-

-

-

з сусідами

0,125

0,233

0,083

0,230

0,167

0,385

0,133

0,294

з незнайомцями

-

-

-

-

-

-

-

-

у громадському транспорті:

з кондуктором

-

0,066

-

-

-

0,077

-

-

з пасажирами

-

-

-

-

-

-

-

-

з лікарем

-

-

-

-

-

-

-

-

у навчальному закладі:

з друзями

-

0,233

-

-

-

0,269

-

-

з викладачами

0,250

0,400

0,250

0,384

0,333

0,538

0,333

0,471

у магазині:

з продавцем

-

-

-

-

-

0,077

-

-

з покупцями

-

-

-

-

-

-

-

-

Середня частота (р)

0,038

0,093

0,033

0,061

0,050

0,134

0,040

0,076

Найтиповішим для української мови є сімейне спілкування з батьками, дідусем та бабусею, причому респонденти груп Бу–Мр найчастіше використовують її, спілкуючись з батьком, а інформанти груп Бр–Му – з матір'ю. Така мовна поведінка зумовлена психологічними причинами, настановою розмовляти з членами своєї родини тією мовою, якою володіють їхні співрозмовники (оскільки батько розмовляє українською мовою, то й діти в основному спілкуються з ним українською мовою; якщо мати – російською, то й діти під час розмов з нею). У ситуації розмов із братами й сестрами українською мовою послуговується незначна кількість інформантів. Порівняймо: серед неодружених українців групи Бу–Мр з братами розмовляють українською мовою лише 16,6% опитаних (частота варіанта становить 0,166), що майже на 47% менше, ніж із батьком (0,633); серед неодружених українців Бр–Му українською мовою у цій ситуації відповідно послуговується 23,1% (0,231) опитаних, що на 46% менше, ніж з матір'ю (0,692). Такі розбіжності спостерігаються у мовній поведінці інформантів інших груп, що засвідчує достовірність виявленої тенденції, яку, в свою чергу, можна пояснити своєрідністю мовного середовища Сум (переважанням російської мови).
Особливо яскраво мовна специфіка міста виявляється в позародинному спілкуванні. Із запропонованих ситуацій інформантами були виділені лише ситуації розмов із сусідами та спілкування в навчальних закладах із викладачами й друзями, у яких поряд із російською мовою побутує й українська (рідко українською мовою послуговуються неодружені українці під час розмов у громадському транспорті з кондуктором та в магазині з продавцем). На наш погляд, вживання української мови в розмові з сусідами пояснюється дотриманням норм поведінки, властивих давно знайомим співрозмовникам. А в спілкуванні з викладачами та друзями в навчальних закладах воно пов'язане з переведенням викладання всіх предметів на українську мову.
Поряд із виявленими спільними тенденціями у мовній поведінці респондентів виділених груп спостерігаються й певні розбіжності, що стосуються частоти використання мов.
За нашими даними, члени двомовних родин, у яких мати розмовляє українською мовою, а батько – російською, послуговуються українською мовою частіше, ніж ті мовці, в родині яких мати розмовляє російською мовою, а батько – українською: найбільш високі показники вживання української мови зафіксовано саме у мовців групи Бр-Му. Це дозволяє зробити припущення про більший вплив мовної поведінки матері на становлення мовної особистості дитини порівняно з силою впливу мови батька. Статистичні розрахунки сили впливу різних членів двомовної сім'ї на мовну поведінку інформанта, які проводилися за методикою, вже випробуваною в соціолінгвістичних дослідженнях багатьох мовознавців (зокрема Л. Крисіна [14], Н. Шумарової [15]), також засвідчили найвагоміший вплив мови матері (див. таблицю № 2)***.

Таблиця №2

Сила впливу мов матері та батька на мовну поведінку членів білінгвальних родин

Ознака

Група мовців

Середня частота варіанта “укр”, р

Величина варіації, R

Сила впливу ознаки, F

Мова матері

Бр – Му

 

Неодружені українці

0,384

0,615

1,602

Неодружені росіяни

0,294

0,470

1,599

Одружені українці

0,342

0,583

1,705

Одружені росіяни

0,255

0,334

1,310

Мова батька

БуМр

 

Неодружені українці

0,349

0,533

1,527

Неодружені росіяни

0,244

0,385

1,577

Одружені українці

0,279

0,417

1,495

Одружені росіяни

0,208

0,250

1,202

Цей факт можна пояснити більш значущою роллю матері у вихованні дитини. Як зазначав І. Огієнко, “жінка чуліша до ... мови, а тому й сильніше впливає на мовне виховання дітей” [31].
Отже, дослідженням встановлено, що двомовна сім'я в умовах близькоспорідненого білінгвізму нерівносильна. Мовна поведінка її членів зумовлена насамперед мовою матері, що підтверджує теоретичні висновки багатьох мовознавців щодо важливої ролі матері у становленні мовної особистості дитини.

1. Шумарова Н. П. Мовна компетенція особистості: соціопсихолінгвістичний аспект: Автореф. дис. ... докт. філол. наук. – К., 1994.
2. Крючкова Т.Б., Нарумов Б.П. Зарубежная социолингвистика: Германия, Испания. – М.: Наука, 1991.
3. Див. напр.: Бодуэн де Куртенэ И. А. Избр. работы по общему языкознанию. – М., 1963; Александров А. Детская речь // Русский филологический вестник. – Варшава, 1883, т. 1; Рыбников Н. Язык ребенка. – М.-Л.: Госиздат, 1926; Выготский Л. С. Мышление и речь. – М.: Соцэкгиз, 1934; Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. – М.: АПН РСФСР, 1961; Негневицкая Е. И., Шахнарович A. M. Язык и дети. – М.: Наука, 1981.
4. Жлуктенко Ю. О. Українсько-англійські міжмовні відносини. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1964; Дешериев Ю. Д. Закономерности развития и взаимодействия языков в советском обществе. – М., 1966; Белодед И. К. Контакты украинского языка с другими славянскими и унификация его литературной формы. – К.: Наукова думка, 1968; Степанов Г. В. Типология языковых состояний и ситуации в странах романской речи. – М.: Наука, 1976; Исаев М. И. Социолингвистические проблемы языков народов СССР. – М.: Высшая школа, 1982; Михальченко В. Ю. Проблемы функционирования и взаимодействия литовского и русского языков. – Вильнюс: “Мокслас”, 1984; Украинско-русское двуязычие: Социологический аспект. – К., 1988; Домашнев А. И. Языковые отношения в Федеративной Республике Германия. – Л.: Наука, 1989; Национально-языковые проблемы: СССР и зарубежные страны. – М., 1994; Беларуская і руская мовы у Беларуси праблемы функцыянавания і узаемадзеяния. – Мінск, 1997.
5. Крысин Л. П. О речевом поведении человека в малых социальных общностях (Постановка вопроса) // Язык и личность. – М.: Наука, 1989, с. 78–86.
6. Бойко Б. Л. Социальные варианты речи и “групповой язык” // Языки мира: Проблемы языковой вариативности. – М.: Наука, 1990, с. 97–108.
7. Gumperz J. J. Language in Social Groups. – Stanford, 1971.
8. Лабов У. Исследование языка в его социальном контексте // Новое в лингвистике. – Вып. VII. Социолингвистика. – М.: Прогресс, 1975, с. 96–181. Огляд праць У. Лабова див. у книгах: Швейцер А. Д. Вопросы социологии языка в современной американской лингвистике. – Л.: Наука, 1971; Домашнев А. И. Заметки по поводу социолингвистической концепции У. Лабова // Вопросы языкознания, 1982, № 6, с. 5–65.
9. Див. огляд їхніх праць: Эрвин-Трипп С. М. Язык. Тема. Слушатель. Анализ взаимодействия // Новое в лингвистике. – Вып. VII. Социолингвистика, – М.: Прогресс, 1975, с. 347.
10. Новое в лингвистике. – Вып. VII. Социолингвистика, – М.: Прогресс, 1975, с. 221-240.
11. Детальніше див.: Вайнрайх У. Языковые контакты. – К.: Наукова думка, 1979, с. 78.
12. Крючкова Т. Б., Нарумов Б. П. Зарубежная социолингвистика: Германия, Испания. – М.: Наука, 1993, с. 422-440.
13. Осипов Г. В. Теория и практика советской психологии // Социальные исследования. Теория и методы. – М., 1970, с. 69.
14. Русский язык по данным массового обследования. – М.: Наука, 1974.
15. Шумарова Н. П. Мовна компетенція киян: соціолінгвістичний аспект // Мовознавство, 1992, № 4, с. 11–17.
15. Огієнко І. Наука про рідномовні обов'язки. – К.: AT “Обереги”, 1994, с. 51
* Під малою звичайно розуміють нечисленну соціальну групу, члени якої об'єднані спільною діяльністю і перебувають у безпосередньому особистісному контакті, що є основою для виникнення як емоційних стосунків у групі (симпатії, неприязні, байдужості), так і особливих групових цінностей і норм поведінки. До малих груп зараховують сім'ю, виробничий, науковий, спортивний, військовий колективи тощо.
** У таблиці представлено відносні та середні частоти використання української мови респондентами визначених груп. Відносна частота вираховувалася через відношення кількостей осіб, які обрали певний варіант відповіді, до обсягу вибірки з даної групи інформантів; середня частота вираховувалася як середнє арифметичне показників відносних частот.
*** Величина сили впливу мов батька та матері на мовну поведінку комуніканта обчислювалася за формулою F= R/p, де F – сила впливу ознаки, R – величина варіації, яка є різницею між найбільшою та найменшою частотою варіанта, р – середня частота варіанта.

 


 Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ