Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Алла КОВАЛЬ, Віктор КОПТІЛОВ
КРИЛАТІ СЛОВА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ

ПЕРЕДМОВА

У цій книжці зібрано й витлумачено різноманітний лексичний та фразеологічний матеріал, який традиційно об’єднується назвами «крилаті слова» та «крилаті вислови».

Образ крилатих слів уперше знаходимо ще в епічних поемах Гомера (IX ст. до н. е.). Давньогрецький співець називав так дуже важливі та вдалі висловлювання, що ніби на крилах перелітали від одних героїв до інших:

Навіть і Несторів син тоді сльози почав проливати:
З тугою в серці згадав бездоганного він Антілоха,
Брата, що світлий убив його син Зоряниці ясної,
А спогадавши, звернувся до нього із словом крилатим.

(«Одіссея», пісня IV, 186-189.
Переклад Бориса Тена)

Але терміном «крилаті слова» стали лише у XIX ст., коли німецький мовознавець Георг Бюхман (1822-1884) видав у 1864 р. першу їх збірку. Після нього книжки цього типу на матеріалі різних мов було опубліковано в Англії, Франції, Росії та інших країнах. В Україні перша збірка крилатих слів вийшла 1964 р.

У кожній мові склад крилатих слів досить різноманітний як за походженням, так і за структурою. Серед крилатих слів, широко вживаних в українській літературній мові ХІХ-ХХ ст., знаходимо і біблійні та євангельські слова та вислови (Адам і Єва, Ноїв ковчег, Нести свій хрест, Розп’яття), і ремінісценції античних міфів (Зевс-громовержець, Стріла Амура, Яблуко незгоди), і цитати з творів української та зарубіжної літератури (Мужича правда єсть колюча, а панська на всі боки гнуча; Борітеся — поборете; Бути чи не бути; Ізольда Золотокоса), і висловлювання політичних, громадських діячів, учених (Перейти Рубікон; Все ж вона крутиться; Усе тече, все змінюється), і фольклорні елементи (Козак Мамай; Маруся Богуславка; На ясні зорі, на тихі води).

За своєю будовою крилаті слова дуже різноманітні. Вони можуть охоплювати кілька рядків тексту або обмежуватися навіть одним словом. Але спільною їх особливістю є здатність концентрувати в собі основний зміст того контексту, з якого вони вийшли: міфу, літературного твору, політичної чи історичної події: Катерина, Фауст, Едем, Стікс, Дантове пекло, Кастальське джерело, Незлим тихим словом, Є ще порох у порохівницях. На відміну від звичайних цитат, покликаних з усією повнотою й точністю відтворювати певне місце тексту, літературні цитати — крилаті слова можуть переосмислюватися, вживатися з іншим підтекстом та ін. У них часто спостерігається заміна компонентів, розширення або звуження обсягу, наповнення новими відтінками значень. Показником «крилатості» слова чи вислову є його здатність уживатися в різних контекстах, набувати переносного, метафоричного значення — і разом із тим зберігати зв’язки з джерелом його виникнення.

Однією з яскравих прикмет крилатих висловів є їх варіантність. Переважна їх більшість може вживатися в різних контекстах у формах, які так чи інакше відрізняються від вихідної форми (наприклад, поряд із власним іменем Дон Кіхот, що стало крилатим словом, набувши узагальненого значення, широко вживаються похідні форми: донкіхотство, донкіхотський, донкіхотствувати). Усі вони об’єднуються спільністю семантики і творять цілу групу крилатих слів. До речі, наявність похідних форм крилатого вислову — найпереконливіше свідчення про його поширеність у мові. Так само й найпоширеніші цитати з літературних творів та історичних документів, як правило, обростають різноманітними варіантами з пропущеними, доданими чи зміненими словами. Даючи в заголовку статті цитату в її первісному вигляді, автори цієї книжки часто виносили до ілюстративної частини варіанти цитат чи афоризмів, прагнучи поєднати стислість викладу матеріалу з його різноманітністю.

Статті книжки мають однотипну будову. Вони починаються довідкою про походження крилатого вислову, далі подається первісне значення вислову, розкриваються особливості його переносного вживання. На відміну від інших видів крилатих слів, цитати, як правило, не тлумачаться: їх зміст говорить сам за себе. Спеціально пояснюються лише випадки переосмислення цитат. Завершується стаття ілюстративною частиною — уривками з творів художньої літератури, публіцистики, наукових праць, листування українських письменників та вчених. Крилаті слова в ілюстраціях виділено курсивом.

У мові відбувається постійний процес оновлення складу крилатих слів: з’являються нові вислови, а частина тих, що існували протягом певного часу, виходить з активного вжитку й переходить до мовного пасиву. Свого часу, після зруйнування ще у 20-ті роки нашого століття системи класичної освіти в СРСР, випали з повсякденного вжитку десятки, коли не сотні, крилатих слів грецького й латинського походження. Внаслідок атеїстичної політики держави стали забуватися вислови біблійного та євангельського походження, які протягом століть широко використовувалися в нашій мові. Натомість у щоденний обіг завдяки всеохопній системі комуністичної пропаганди увійшли цитати з творів «класиків марксизму-ленінізму» та чергових генсеків компартії. У наш час, після здобуття Україною незалежності спостерігаємо зворотний процес: в українську мову повертаються вислови, народжені античною культурою, й цитати зі Святого Письма. Разом із тим протягом останніх років спостерігається зникнення як з усної, так і з писемної мови переважної більшості партійно-пропагандистських висловів, хоча невелика частина з них продовжує існувати в мові, щоправда, найчастіше з новим, іронічним забарвленням.

Автори прагнули врахувати динаміку цих мовних процесів і відбити її у збірці. Порівняно з попередніми виданнями в ній істотно збільшено частку крилатих слів, які прийшли до нас з античного світу, зі Старого й Нового Заповітів. До книжки увійшли крилаті слова, авторами яких є українські письменники та громадські діячі, що їх навіть згадувати було заборонено, радянською цензурою. Ще більших змін зазнав ілюстративний матеріал книжки. Оновлення його насамперед мало на меті ввести в обіг тексти заборонених у попередню добу авторів (близько 80 осіб). Усе це привело до помітного (порівняно з 1-м та 2-м виданнями) збільшення обсягу збірки.

Крилаті слова та вислови — незвичайне мовне явище. Вони зосереджують у собі великий потенціал образності, у гранично стислій формі виявляють істотні риси явищ та подій, які характеризують, і часто стають окрасою тих текстів, у яких вони виступають. Вміле використання в усному і писемному мовленні крилатих слів є ознакою високої загальної і мовної культури, а також високого рівня освіченості.

При підготовці до друку цього 3-го видання книжки (перше під назвою «1000 крилатих виразів української літературної мови» було опубліковано 1964 року, а друге — «Крилаті вислови в українській літературній мові» — 1975 р.) упорядники врахували відомості, що містяться у збірках різними мовами:

G. Buchmann. Geflugelte Worte. Munchen, 1997.
Grobes Zitatenbuch. Miinchen, 1986.
P. Dupre. Encyclopedie des Citations. Paris, 1959.
K. Petit. Le dictionnaire des citations du monde entier. Paris, 1960.
Н. Ашукин, М. Ашукина. Крылатые слова. Изд. 3-е, исправленное и дополненное. М., 1966.
А. Бабкин, В. Шендецов. Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода. В 2-х книгах. М.-Л., 1966.
Н. Овруцкий. Крылатые латинские изречения в литературе. К., 1962.
Мифы народов мира. В 2-х т. М., 1980—1982.

Алла Коваль, Віктор Коптілов
Квітень 1999 р.

[ A ] [ Б ] [ В ] [ Г ] [ Ґ ] [ Д ] [ Е ] [ Є ] [ Ж ] [ З ] [ И ] [ Й ] [ І ] [ Ї ] [ К ] [ Л ] [ М ]
[ Н ] [ О ] [ П ] [ Р ] [ С ] [ Т ] [ У ] [ Ф ] [ Х ] [ Ц ] [ Ч ] [ Ш ] [ Щ ] [ Ю ] [ Я ]

Ремонт пластиковых окон в москве www.plastika-okon.ru kbe окна цена.

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ